פסק הדין של בית המשפט העליון 6916/04
+ -

פסק הדין של בית המשפט העליון 6916/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה מיום 18.2.2010

בתאריך 18.02.2010 ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק הדין בעניין ע"א 6916/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה.

בפסק הדין התייחס בית המשפט העליון ליחסים החוזיים שבין הבנק ולקוחותיו, על פי ההסכמים שנחתמו ביניהם לניהול חשבון עו"ש. בית המשפט קבע כי יש לשנות חלק מסעיפי ההסכם שנדון באותו הליך.

בעקבות כך, הורה בנק ישראל לכל התאגידים הבנקאיים לערוך שינויים תואמים בהסכמי ניהול חשבון העו"ש שלהם, הן כמתחייב מפסק הדין והן במספר נושאים נוספים.

חלק מאותם שינויים אליהם התייחסו בית המשפט ובנק ישראל אינם רלבנטיים לבנק יהב. לגבי אלה שהייתה להם נגיעה למסמכי הבנק, נערכו שינויים בהתאם, ונוסח הסכם פתיחת חשבון העו"ש של הבנק עודכן.

לנוחיות לקוחותינו להלן קישור לפסק הדין ומסמך השינויים המפורט. את נוסח ההסכם המפרט את התנאים המשפטיים לפעילות בחשבון בגרסתם המעודכנת שניתן לקבל בסניפי הבנק.

בהתאם למוסכם בסעיף 3.7 בחוברת "בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון", במידה והנך מסתייג/ת מהשינויים הנ"ל, יש לפנות לבנקאי בסניף.